Regulamin sklepu francuski notesik

Regulamin sklepu internetowego FRANCUSKI NOTESIK

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego FRANCUSKI NOTESIK, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu jest Maria Renaud prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Francuski Notesik, France, Corse, Moriani-plage (20230), Route de Poggiole, SIRET: 84506488000022.

Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:   maria.renaud@francuskinotesik.pl oraz telefoniczne pod numerem telefonu +33616214734.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów Maria Renaud

 

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej,
 2. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Platformy/Serwisu której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin– niniejszy regulamin,
 4. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem https://francuskinotesik.pl/sklep
 5. Platforma/Serwis– platforma internetowa, na której znajduje się kurs, działająca pod adresem https://francuskinotesik.pl/courses
 6. Sprzedawca/ Usługodawca – Maria Renaud prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Francuski Notesik, France, Corse, Biguglia (20620),   115 Chemin de Zucculana, SIRET: 84506488000022.
 7. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Platformy/Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy/Serwisu
 8. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

 • 2 Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Platformy/Serwisu,
  oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych
  z użytkowaniem Serwisu.
 2. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych
  w Serwisie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem
  i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 5. Używanie serwisu jest dobrowolne i odpłatne w ramach zakupionego kursu.
 6. Usługobiorcy/Kupujący mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z serwisu.
 7. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 8. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. przeglądarka internetowa – Firefox lub Google Chrome
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail. DO ZWERYFIKOWANIA INFORMATYCZNIE
 9. Usługobiorcy zobowiązują się stosować do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 10. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
 11. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 12. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta (po wygaśnięciu dostępu do Serwisu )Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 13. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 14. Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
 15. Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 16. Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu bądź żądania usunięcia konta z Serwisu.
 17. Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.
 18. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 19. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 20. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line, znajdujących się na Platformie, tj. treści cyfrowych takich jak e-booki, nagrania audio i wideo, pliki do druku itp.
 21. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT zgodny z krajem zakupu.

 

 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego konta w Serwisie.
 3. W momencie utworzenie konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na  utrzymywaniu konta w Sklepie na okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu wraz z możliwością przedłużenia na proponowanych warunkach. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz wygenerowanego hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa automatycznie podczas dokonywania zakupów się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie przed dokonaniem zakupu, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego
  przez siebie hasła.

 

 • 4 Składanie zamówienia
 1. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie poprzez Platformę/Serwis.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać oraz wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych. Brak akceptacji regulaminu oznacza brak możliwości dokonania zakupu.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Brak płatności – pomimo finalizacji zamówienia – powoduje, iż Umowa nie zostaje zawarta a Kupujący nie uzyskuje dostępu do treści cyfrowych.
 5. Między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

 

 • 5 Dostawa i płatność
 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 3. Płatność w systemie Przelewy 24 realizowana jest przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Pastelowa 8, 60-198).
 4. W przypadku płatności kartami płatniczymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, MasterCard, American Express.
 5. Sprzedający nie odpowiada ze ewentualne obciążenia pośrednika/banku podczas realizacji płatności. Wszelkie ewentualne dodatkowe obciążenia leżą wyłącznie po stronie Kupującego.
 6. Dostawa treści cyfrowej uważa się za zrealizowaną w momencie udzielenia dostępu do platformy poprzez przekazanie instrukcji logowania bądź przekazanie produktu w sposób umożliwiający zapoznanie się.

 

 • 6 Kursy on-line
 1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez udzielenie dostępu do płatnej części Platformy/Serwisu co oznacza przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
 2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej.
 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu a umowę za spełnioną. Ewentualny brak późniejszych logowań czy też brak korzystania ze wszystkich możliwości kursu nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ( w szczególności obniżenia ceny bądź prolongaty dostępu).
 4. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład jest ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie poszczególnych produktów na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu – niezależenie od stopnia jego wykorzystania.
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.
 7. Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.
 
 
 • 7 Produkty elektroniczne
 1. W przypadku e-booków bądź produktów stanowiących zamkniętą całość bez aktualizacji umowę uważa się za spełnioną w momencie dostarczenia treści cyfrowej w sposób umożliwiający Kupującemu jego pobranie/zapoznanie się. Sprzedający zastrzega maksymalny limit pobrań produktu ( maksymalnie 10 krotnie).
 2. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak kurs on-line lub e-book następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. E-book można pobrać maksymalnie 10 razy wykorzystując link dostarczony po zakupie. E-book wraz z plikami do pobrania jest wysyłany w formacie .zip, który należy rozpakować używając do tego darmowych narzędzi typu WinRar, 7zip itp.
 
 
 • 8 Prawa własności intelektualnej
 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
 5. Sprzedawca informuje, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Platformy objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 
 
 • 9 Odstąpienie od umowy Konsumenta
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Z chwilą spełnienia świadczenia ( umożliwienia dostępu do platformy bądź zapoznania się z produktem) Kupujący traci prawo do odstąpienia od Umowy na co wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

 

 • 10 Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad zgodną z opisem produktu znajdującym się na stronie.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.
 4. W celu sprawnej komunikacji Sprzedający zastrzega, że wszelkie reklamacje będą rozpatrywane po ich zgłoszeniu drogą elektroniczną. 

 • 11 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://francuskinotesik.pl/polityka-prywatnosci/

 

 • 12 Dochodzenie roszczeń
 1. Strony ustalają, ze wszelkie spory wynikłe ze świadczenia usług rozwiązywać będą polubownie w szczególności na drodze postępowania mediacyjnego – również przed zawodowym mediatorem. W tym przypadku koszty mediacji obciążać będą równo obie strony sporu.
 2. Sprzedający informuje, że Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

 • 13 Newsletter

 

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 5. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
 6. podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 7. weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
 8. wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 9. Zakres usługi Newsletter:
 10. powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
 11. powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 12. Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
 13. Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

 

 

 • 14 Zmiany Regulaminu
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 4. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

 

 • 15
  Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 2. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców. Nie dotyczy to dostępu do Platformy gdzie w przypadku czasowego braku dostępu Usługobiorcy zostaną poinformowani o zdarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe – po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Usługobiorców i indywidualnym ustaleniu możliwości wykorzystania pozostałego czasu dostępu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców z jednoczesnym zapewnieniem Usługobiorcom dostępu w ramach wykupionych przez nich produktów.
 7. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 8. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę wysyłając wiadomość na adres e-mail: admin@francuskinotesik.pl