Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać na swoją pocztę ciekawostki o języku francuskim, a także informacje o produktach w sklepie. Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu otrzymywania wiadomości.
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Francuski Notesik

 

Szanowni Państwo!

Poniżej znajdziecie regulamin sklepu internetowego Francuski Notesik, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy  sprzedaży,  formach  dostawy  i  płatności  dostępnych  w  sklepie, odstąpieniu od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego Francuski Notesik realizuje Maria Renaud prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Francuski Notesik, France, Corse, Biguglia (20620),   Chemin de Zucculana, SIRET: 84506488000022.

Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:   maria.renaud@francuskinotesik.pl .

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem WPISAĆ.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://francuskinotesik.pl/

Przedsiębiorca - oznacza   osobę   fizyczną,   osobę   prawną   lub jednostkę  organizacyjną  niebędącą  osobą  prawną,  której  ustawa przyznaje   zdolność   prawną,   prowadzącą   we   własnym   imieniu działalność   gospodarczą   lub   zawodową   i   dokonującą   czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca - oznacza   Marię   Renaud  będącą właścicielką sklepu i prowadzącą   działalność gospodarczą   pod firmą   Maria Renaud FRANCUSKI NOTESIK  z siedzibą na Korsyce we Francji: Biguglia (20620),  Chemin de Zucculana, SIRET: 84506488000022.

 

 §2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 4. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Do korzystania z plików cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • możliwość odtwarzania plików audio,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  • możliwość odtwarzania dźwięku na nośniku kupującego (komputer, telefon, tablet).
 7. Do korzystania z plików cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 8. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

   

 §3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w §5 Regulaminu.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §5 Regulaminu.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.
 5. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  Kupującemu  i  przekazu  danych  w  związku  z korzystaniem  ze  Sklepu,  Sprzedawca  podejmuje  środki  techniczne  i  organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje  działania  w  celu  zapewnienia  w  pełni  poprawnego funkcjonowania Kupujący  powinien  poinformować  Sprzedawcę  o  wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: maria.renaud@francuskinotesik.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i  datę  wystąpienia  nieprawidłowości  związanej  z  funkcjonowaniem  Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji  i  poinformuje  Klienta  o  jej  rozstrzygnięciu  na  adres  e-mail  składającego reklamację.

 

§4 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§4 Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „złóż zamówienie”,
  3. W przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest dostawa w postaci wiadomości e-mail zawierającej odnośnik, pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie,
  4. zaznaczyć checkbox „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych w postaci zamawianego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy”.
  5. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  6. W przypadku, gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT jako dowód zakupu Produktów objętych zamówieniem, powinien napisać e-maila na adres: maria.renaud@francuskinotesik.pl - faktura zostanie doręczona Klientowi w formie elektronicznej.  
  7. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.
  8. kliknąć w przycisk „Potwierdzam zakup”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Potwierdzam zakup”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Sposoby pobrania zakupunionych produktów opisane są w §4a.
 5. Klienci, którzy chcą dokonać zakupu na swoją działalność gospodarczą, muszą skontaktować się drogą e-mailową ze Sprzedawcą. W Sklepie przy standardowym zakupie opisanym w §4 w punktach 1-6 nie ma możliwości ominąć podatku VAT w przypadku sprzedaży międzynarodowej. Jedyną możliwością jest wysłanie zapytania drogą mailową do Sprzedawcy, a następnie wykonanie przelewu tradycyjnego na kwotę, która zostanie wskazana przez Sprzedawcę w e-mailu zwrotnym. Będzie to kwota bez VAT.

 

§4a Produkty cyfrowe

 

 1. Zakupione produkty elektroniczne zostaną doręczone Kupującemu w następujący sposób:
 • E-BOOK lub TABLICA WIZUALNA - Kupujący otrzyma wiadomość e-mail wraz z linkiem, pod którym znajdzie się e-book (i ewentualnie dodatkowe pliki, np. mp3). Link z plikami do pobrania jest ważny przez 7 dni od momentu otrzymania go przez Kupującego. Ilość możliwych pobrań plików przez Kupującego wynosi 7.
 • KURS CZASOWNIKOWY - Kupujący zakupuje e-book, który będzie do pobrania około 1.5 miesiąca po dacie zakupu. Uczestnik kursu dołącza do zamkniętej grupy na facebooku i śledzi powstawanie e-booka, którego wszystkie fragmenty znajdzie w publikowanych tam postach. Również tam pojawi się informacja o sposobie pobrania e-booka.
 • KURS SAMOUCZEK DLA POCZĄTKUJĄCYCH (zakupiony w 2019 roku): pliki będą wysyłane drogą mailową systematycznie w wybrany dzień tygodnia w okresie 10 -15 tygodni zgodnie z harmonogramem podanym w pierwszym e-mailu. Nie jest to produkt, który jest dostępny w całości od razu. Każda lekcja jest dostępna tylko przez tydzień od momentu wysłania przez Sprzedającego i po tym czasie blokowany jest dostęp do jej pobrania. Pośba o udostępnienie lekcji w terminie późniejszym będzie się wiązała z opłatą w kwocie 20 PLN + VAT za każde dodatkowe udostępnienie lekcji na prośbę Klienta.
 • KURS SAMOUCZEK DLA POCZĄTKUJĄCYCH (zakupiony w 2020 roku): po zakupie Kupujący ma 7 dni na to, by pobrać wszystkie pliki z dysku Google na swój komputer. Linki do plików otrzyma na podanego podczas składania zamówienia e-maila. Linki tebędą się znajdowały w dokumencie pdf wysłanym do Kupującego po zaksięgowaniu płatności.
 • SAMOUCZEK - KURS WYMOWY: sprzedaż trwa od 25.11-1.12.2019 i w tym czasie Kupujący po zakupie otrzymuje tylko jeden plik pdf z informacjami ogólnymi o kursie. Dopiero 2.12.2019 (poniedziałek) o godz. 10:00 Kupujący otrzyma wiadomość e-mail (która zostanie wysłana na adres podany przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie) z linkiem do dysku Google, na którym zawartych będzie 10 plików (5 plików wideo w formacie mp4 i 5 plików w formacie pdf). Wszystkie te pliki musi sobie pobrać na własne urządzenie (np. komputer, laptop...) w przeciągu 7 dni. Po tym czasie, czyli 9.12.2019 o godz. 20:00 dostęp do plików zostanie zamknięty i nie ma możliwości go odblokowania. Sprzedający wyśle w międzyczasie 3 wiadomości przypominające o pobraniu plików (w okresie 2-9.12.2019), jednak to przede wszystkim  w interesie Kupującego jest pobrać pliki do kursu, który zakupił. Kupujący jest tym samym zobowiązany poinformować Sprzedającego, jeśli nie otrzyma pierwszego e-maila wysłanego 2.12.2019 o godz. 10:00, ponieważ może się zdarzyć (z przyczyn niezależnych od Sprzedającego), że nie dotrze on do Kupującego.

 

§5 Ceny produktów

 1.  Wszystkie ceny produktów zamieszczonych na francuskinotesik.pl:
  • podawane są w euro,
  • są cenami netto. Podatek VAT zostanie doliczony po wypełnieniu formularza zakupu,
  • dotyczą jednego produktu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, czy promocji.

 

§6 Formy płatności

 1. Płatność są realizowane w systemie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 • Klienci nie posiadający konta w PayPal mogą dokonać płatności przy użyciu kart płatniczych korzystając ze strony PayPal bez logowania się. Akceptowane karty płatnicze: VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Carte Aurore, Carte Bancaire, 4 étoiles, Cofinoga ou Privilège, Découvrir.

 

§8 Odstąpienie konsumenta od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§9 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod niniejszym linkiem KLIK (jednak nie jest to obowiązkowe) i po wypełnieniu przesłać go na adres e-mail: maria.renaud@francuskinotesik.pl.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej KLIK.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod linkiem KLIK. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§11 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem KLIK.

 

§12 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl